top of page

חינוך סביבתי וציור בטבע

נפגשים ויוצרים בגבעת הכורכר האחרונה

אם רק ננסה

לראות את הפרחים

מיקוד התבוננות ואיור חווייתי בטבע – הרצאה באקדמיה ברשת

מפסולת דיגיטלית לזהב חברתי

גן אבינועם

עץ הדבש

הדבורים הנעלמות והדרך הביודינמית לשמירתן

מקום ללא גבול

bottom of page